Objednávanie služieb internetovú stránku môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Nakupovanie služby na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“).

Článok 1 – Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva telefonicky službu poskytovania oxygenoterapie (ďalej len „služba“) od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.droxygen.sk. Oznámenie o prijatí objednávky zaslané automaticky cez obchodný systém predávajúceho sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 2. Po zaslaní potvrdenia od predávajúceho sa objednávka už považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 3. Pri každej objednávke služby musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, prípadne aj dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; ďalej spotrebiteľ uvedie názov služby, počet objednaných poukazov služieb, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 4. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou, ak zákon neustanovuje inak. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.
 5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Predávajúci sa e-mailom skontaktuje so spotrebiteľom. Predávajúci oznámi spotrebiteľovi konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň skontaktovania sa predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne vyššie uvedenou písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu relevantného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Článok 2 - Dodacie lehoty

 1. Termín poskytnutia služby oznámi predávajúci telefonicky.
 2. Vo všeobecnosti je termín poskytnutia služby od dátumu telefonickej objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, môže byť termín poskytnutia služby zo strany predávajúceho neskorší. V tom prípade môže poskytnúť predávajúci spotrebiteľovi zľavu; jej výšku v tomto prípade určí predávajúci.

Článok 3 – Cena a platobné podmienky

 • Cena za službu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena uvedené v cenníku môže podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien od tretích osôb; táto zmena ceny sa už nedotýka potvrdených objednávok. Platná cena služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 • Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Pri poskytovaní služby platí spotrebiteľ cenu za službu špecifikovanú na poukaze. Za deň úhrady sa považuje ten deň, keď bola cena v plnej výške pripísaná na účet predávajúceho.
 • Predávajúci pošle spotrebiteľovi po pripísaní platby za službu v primeranom čase e-mailom elektronický daňový doklad v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Článok 4 - Preberanie služby

 • Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi službu v deklarovenej kvalite, určenom množstve a v dohodnutom termíne.
 • Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k službe až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za služby, a to bez ohľadu na to, že poskytovateľ službu spotrebiteľovi ešte použitím poukazu neposkytol.
 • Spotrebiteľ nie je povinný službu využiť; v prípade nevyčerpania služby v termíne definovaného v poukaze najneskôr do 60 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky nemá už objednávateľ nárok na vratku úhrady za službu, ani poskytnutie jej náhrady resp. rovnakej služby po tomto termíne.
 • Článok 5 - Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku služby bez poplatku v termíne a spôsobom uvedeným v článku 1 bod 6.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia poukazu e-mailom. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ vykonať e-mailom, ktorý musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii služby spotrebiteľa a predávajúceho; tento musí byť doručený vo vyššie uvedenej lehote na e-mail predávajúceho.
  3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme poukaz späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
  4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy po lehote 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10,0 % z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak vystavená cena služby bola chybná.

  Článok 6 – Záručné a reklamačné podmienky

  1. Predávajúci zodpovedá za vady služieb a spotrebiteľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa týchto VOP.
  2. Ak služby neboli riadne poskytnuté alebo vykazujú vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu e-mailom u predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád poskytnutej služby.
  3. Spotrebiteľ je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.
  4. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
  5. Predávajúci po prijatí reklamácie e-mailom od spotrebiteľa, mu potvrdí jej prijatie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.
  6. Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z ceny za službu. V prípadoch, keď odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z ceny za službu, má spotrebiteľ nárok na vrátenie uhradenej ceny za službu.
  7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie spotrebiteľovi zaslať písomné stanovisko e-mailom najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  8. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

  Článok 7 - Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci poskytuje svoju službu spotrebiteľom len osobne, a to vo svojich prevádzkových priestoroch.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
  3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
  4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  5. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
  8. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
  9. Tieto VOP vstupujú do platnosti 01.01.2010.
  • pôsobí proti bolesti hlavy a migrénam
  • obnoví a regeneruje bunky v celom organizme
  • urýchli mozgovú činnosť a zvyšuje koncentráciu
  • čistí krv a odbúrava toxíny z organizmu
  Do konca ponuky ostáva:
  Špeciálna ponuka
  60 min. 16€ 12,99€
  Objednať sa
  15 min.
  4 €
  • regeneruje mozgové bunky
  • pôsobí proti bolesti hlavy a migrénam
  • pôsobí proti Alzheimerovej chorobe
  30 min.
  8 €
  • okysličuje kĺby
  • prevencia proti NCNP (náhla cievna mozgová príhoda)
  • upokojuje nervový systém
  60 min.
  16 €
  • zvýši koncentráciu mozgovej činnosti
  • regeneruje mozgové bunky
  • pôsobí proti bolesti hlavy a migrénam
  • detoxikuje organizmus
  • zvýši fyzickú a psychickú výkonnosť
  • zrýchli metabolizmus a pomáha odbúrať tuky
  • oddiali proces starnutia
  • prirodzene vyhladí vrásky
  • zlepší cievne prekrvenie v organizme
  • upokojí nervový systém
  • priaznovo pôsobí u fajčiarov
  • je zdrojom vašej dobrej nálady